forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Фонетична транскрипція речення

Фонетична транскрипція речення:

Океан слів - це безмежжя, незліченність, найтісніший зв'язок із життям суспільства, найчутливіший нерв, найшвидша змінюваність, схильність до необмеженого поповнення.

[океáн сл'ів це безмéж':а незл'ічéн':іст' найт'існ'іший звйазóк із жит':áм сусп'іл'ства найчутли́в'іший нерв найшви́дша зм'ін'уван'іст' схи́л'н'іст' до необмéжеиного попóвнен':а]

Інші матеріали з теми: