forkredit.com | swedtalk.com | | finntalk.com

Unit 1. Lesson 2, p.6

Докладніше:

1. Listen and match the dialogues (1–4) to the pictures (A–D).

Послухайте і підберіть діалоги (1-4) до зображень (A-D).

1 - A
A: Who is he? Хто він? 
B: He’s my uncle. Він мій дядько.
A: What’s his name? Як його звати? 
B: His name is David. Його звати Девід.

2 - B

A: Who is he? Хто він? 
B: He’s my son. Він мій син. 
A: Does he live with you? Він живе з вами? 
B: No, he doesn’t. He’s got his own family. Ні. У нього своя сім'я.

3 - D

A: Who is she? Хто вона? 
B: She’s my grandma. Вона моя бабуся. 
A: What’s her name? Як її звати? 
B: Emma. Емма.

4 - C

A: Who is she? Хто вона? 

B: She’s my daughter.  Вона моя дочка. 
A: Does she go to school? Вона ходить до школи? 
B: No, she doesn’t. She’s only five years old. Ні. Їй всього лише п'ять років.

 

2. Work in groups of four. Write a few names of your family members on a sheet of paper. Take turns to ask and answer the questions about these people. Робота в групах по чотири. Написати кілька імен членів вашої родини на аркуші паперу. По черзі запитати і відповісти на питання про цих людей.

E x a m p l e: Приклад:

(The name ‘Olena’ is on the card. Ім'я Олена знаходиться на картці.)
A: This person’s name is Olena. Is she your sister? Ім'я цієї людини Олена. Вона твоя сестра?
B: No, she isn’t. She is my aunt. Ні. Вона моя тітка. 
C: Does she live in the city? Вона живе в місті? 
B: No, she doesn’t. She lives in the village. Ні. Вона живе в селі.

 

Learning Strategies: Building up a Text. Стратегії навчання: Будова тексту

 


У зв’язному тексті всі частини між собою пов’язані. 

 

Основними частинами тексту є: 

 

вступ (an introduction),

 

основна частина (a main body) і

 

висновок (a conclusion).

 

У вступі повідомляється, про що розповідатиметься у тексті.

 

В основній частині ми дізнаємося про головних героїв.

 

У висновку підсумовується розказане.

 


3. Read the paragraphs (A–C) and order them to make a text.  Прочитайте пункти (А-С) і впорядкуйте їх, щоб утворився текст.

 

Why do you think the Taylors are a happy family? Чому ви думаєте, що Тейлори щаслива сім'я?

 

 

 

My Penfriend’s Family. Сім'я мого друга по листуванню.

 


A The Taylors take care of each other and spend much time together. Тейлори піклуються один про одного і проводять багато часу разом.

 

They keep their family traditions alive. Вони зберігають свої сімейні традиції живими.

 

 

 


B My penfriend’s name is Jim Taylor. Ім'я мого друга по листуванню - Джим Тейлор.

 

He is from the USA. Він із США.

 

There are six people in his family: his mum, dad, their three sons, Peter, Tony and Jim, and a daughter called Beth.  Є шість чоловік у його родині: його мама, тато, їх три сини, Пітер, Тоні і Джим, і дочка на ім'я Бет.

 

 

 


C Peter and Tony are elder than Jim.  Пітер і Тоні старші за Джима.

 

Peter is the eldest, but Tony is taller than Peter. Пітер найстарший, але Тоні вищий за Пітера.

 

Tony is two years younger than Peter, though. Тоні на два роки молодший, ніж Пітер.

 

Beth is as tall as Jim. Beth is lively and cheerful. Бет така ж висока, як Джим.

 

Mrs Taylor says that her daughter is the most helpful child in the family. Місіс Тейлор каже, що її дочка є найбільш корисною(найбільше допомагає) дитиною в сім'ї.

 

Mr Taylor says that she is the noisiest.  Містер Тейлор каже, що вона є самою гучною.

 

Jim and Tony go in for sports. Джим і Тоні займаються спортом.

 

They like sport a lot.  Вони люблять спорт.

 

They never boast about their sports results. Вони ніколи не хваляться своїми спортивними результатами

 

Peter is very smart. Пітер дуже розумний.

 

He is full of ideas. Він сповнений ідей.

 

Mr and Mrs Taylor are very proud of him. Містер і місіс Тейлор дуже пишаюся ним.

 

Both boys are hard-working. Обидва хлопчика працелюбні.

 

 

 

1. В (an introduction),

 

2. C (a main body)

 

3. A (a conclusion)

 

4.

 

Read and complete the sentences. Прочитайте і складіть речення.

 


Example: Peter is the eldest in the family.    Приклад: Пітер старший у сім'ї.

 

 

 

1. Peter and Tony are elder than Jim.  Пітер і Тоні старші за Джима.

 

2. Beth is as tall as Jim. Бет така ж висока, як Джим. 

 

3. Beth is the most helpful child in the family. Бет є найбільш корисною дитиною в сім'ї. (тобто найбільше допомагає)

 

4. Jim and Tony never boast about their sports results.  Джим і Тоні ніколи не хваляться своїми спортивними результатами.

 

5. The Taylors is a lovely and friendly family.  Тейлори - чудова і дружна родина.

 

 

 


Grammar Lab: Degrees of Comparison of the Adjectives

 

Граматична Лабораторія: Ступені порівняння прикметників

 

Positive

Позитивний ступінь

 Comparative

Вищий ступінь

Superlative

Найвищий ступінь

old - старий
large - великий
beautiful - гарний
older / elder - старіший/старший
larger - більший
more beautiful - більш гарний
oldest / eldest - Найстаріший / найстарший 
largest - найбільший
the most beautiful - найгарніший
good
bad
much / many
better
worse
more
best
worst
most

 


See Grammar Reference pp. 208–209. Дивіться граматичний довідник с. 208-209.

 


5. 

 

Look through the text of Ex. 3. Подивіться текст Вправи 3. 

 

Find the comparative and superlative forms of the adjectives in the box given below. 

 

Знайдіть прикметники вищого супеню порівняння та найвищого у таблиці нижче. 

 

Make your own sentences with them. Утворіть свої власні речення з ними.

 


• old - elder -  eldest; старий - старший - найстарший;

 

• tall - taller - tallest; високий - вищий - найвищий; 

 

• young - younger - the youngest; молодий - молодший - наймолодший; 

 

• helpful - more helpful - The most helpful;

 

• noisy - noisier - the noisiest; гучний - гучніший - найгучніший;

 

• intelligent - more intelligent - the most intelligent; розумний - розумніший - найрозумніший;

 

Речення:

 

She is elder than my sister.  Она старше моей сестры.

 


Conversation Lab

 


6.
Read the statements. Прочитайте висловлювання.

 

Do you agree with Ann or Dan? Чи згодні ви з Енн або Деном?

 


Висловлювання:  Parents are more important than friends. Батьки важливіше за друзів.

 Dan: I think so, too. A family has to stay together. Я теж так думаю. Сім'я повинна бути разом. 

 

A family always comes first. Сім'я завжди на першому місці.

 

 

 


Ann: I don’t think so. You can choose your friends. You can’t choose your family.

 

Енн: Я так не думаю. Ви можете вибирати друзів. Ви не можете вибрати свою сім'ю.

 

Responses (відповіді )
I think so, too. Я теж так думаю.
I don’t think so. Я так не думаю.

 


A: I agree with Dan. I like my friends more than I like some of my relatives. 

 

Я згоден з Деном. Мені подобається мої друзі більше, ніж деякі з моїх родичів.

 

B: I think so, too. ..... Я теж так думаю. ......

 

 

 

 

 

7. Write about your family. Use the questions to help you.

 

Напишіть про свою сім'ю. Використовуйте запитання, які допоможуть вам. 

 

 

 

1. How many members are there in your family? Скільки осіб у Вашій родині? 

 

2. Who is the eldest person in it? Who is the youngest? Хто найстарший в ній? Хто є наймолодшим? 

 

3. Who is the nicest? Who is the most helpful?  Хто є самим добрим? Хто самий корисним? 

 

4. How often do you spend time together? Як часто ви проводите час разом?

 

 

 

There are four people in my family:  mum, dad, my sister and I. Є чотири людини в моїй родині: мама, папа, сестра і я.

 

My father is the eldest.  My sister is the youngest in my family. Мій батько найстарший. Моя сестра є наймолодшою в моїй родині.

 

My mother is the nicest.  I am the most helpful in my family. Моя мати  сама хороша. Я найкорисніший в моїй родині.

 

We spend very much time together. Ми проводимо дуже багато часу разом.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Інші матеріали з теми: